3-Methoxy-2,5-dimethylpyrazine

3-Methoxy-2,5-dimethylpyrazine