3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine

3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine