3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid

3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid