3-Hydroxy-3-phenylbutanenitrile

3-Hydroxy-3-phenylbutanenitrile