3-Fluorosulfonylbenzoyl chloride

3-Fluorosulfonylbenzoyl chloride