3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile

3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile