3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide

3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide