3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole

3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole