3-Diethylamino-1-phenylpropyne

3-Diethylamino-1-phenylpropyne