3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride

3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride