3-Chlorobenzenesulfonyl chloride

3-Chlorobenzenesulfonyl chloride