3-Chloro-6-(methylthio)pyridazine

3-Chloro-6-(methylthio)pyridazine