3-Chloro-6-(2,4-difluorophenoxy)pyridazine

3-Chloro-6-(2,4-difluorophenoxy)pyridazine