3-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene

3-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene