3-Chloro-4-methyl-6-phenylpyridazine

3-Chloro-4-methyl-6-phenylpyridazine