3-Chloro-4-fluorophenyl isothiocyanate

3-Chloro-4-fluorophenyl isothiocyanate