3-Chloro-4-fluoronitrobenzene

3-Chloro-4-fluoronitrobenzene