3-Chloro-4-fluorobenzonitrile

3-Chloro-4-fluorobenzonitrile