3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride

3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride