3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride

3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride