3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone

3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone