3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline

3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline