3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene

3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene