3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride

3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride