3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne

3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne