3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate

3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate