3-Amino-4H-thieno[3,4-c]chromen-4-one

3-Amino-4H-thieno[3,4-c]chromen-4-one