3-Amino-4-methyl-6-phenylpyridazine

3-Amino-4-methyl-6-phenylpyridazine