1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one

1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one