2',3,4-TRICHLOROBIPHENYL

2',3,4-TRICHLOROBIPHENYL