2,7,10-Trimethyldodecane

2,7,10-Trimethyldodecane