2,6,8-Trimethyl-4-nonanol

2,6,8-Trimethyl-4-nonanol