2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate

2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate