2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride

2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride