2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine

2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine