1,2-Bis(methylthio)ethane

1,2-Bis(methylthio)ethane