2,5-Dimethylphenyl isothiocyanate

2,5-Dimethylphenyl isothiocyanate