2,5-Dimethyl-4-methoxyphenylacetonitrile

2,5-Dimethyl-4-methoxyphenylacetonitrile