2,5-Dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine

2,5-Dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine