2,5-Dimethoxyphenethylamine hydrochloride

2,5-Dimethoxyphenethylamine hydrochloride