2,5-Dichlorofluorobenzene

2,5-Dichlorofluorobenzene