2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride

2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride