2,5-Dichloro-4'-biphenylol

2,5-Dichloro-4'-biphenylol