2,5-Bis(trimethylsilyl)thiophene

2,5-Bis(trimethylsilyl)thiophene