2,5-Bis(chloromethyl)-p-xylene

2,5-Bis(chloromethyl)-p-xylene