2,4',5-TRICHLOROBIPHENYL

2,4',5-TRICHLOROBIPHENYL