2,4,6-Triphenyl-1,3-dioxane

2,4,6-Triphenyl-1,3-dioxane