2,4,6-Trimethylphenyl isothiocyanate

2,4,6-Trimethylphenyl isothiocyanate