2,4,6-Trimethylbenzonitrile

2,4,6-Trimethylbenzonitrile