2,4,6-Trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane

2,4,6-Trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane